Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Κύμης

Η εφορία αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ και Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

(κέντρο) 2222351100 -1, (προϊστάμενος) 2222351102, (εισόδημα) 2222351104 -5, 2222351107, (Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Β.Σ.)2222351111, (κεφάλαιο) 2222351120 -1, 2222351124, (Φ.Π.Α) 2222351112, (αυτοκίνητα) 2222351110, (Κ.Φ.Α.Σ) 2222351111, (έσοδα-βεβαίωση) 2222351114, (επιστροφές-διαγραφές) 2222351115, 2222351113, (έξοδα) 2222351118, (ενημερότητες-διπλότυπα) 2222351116 -7, (διαχείριση-Τ.Π. & Δ) 2222351125, (μητρώο) 2222351109, (πρωτόκολλο) 2222351108, (τεχνική διαχείριση) 2222351125
2222351126
34003
Κύμη

Leave A Comment