Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΙΕΚ

ΙΙΕΚ Praxis
2221074005, 2221061607
34132
Λεωφόρος Χαϊνά 95, Χαλκίδα